Ana Sayfa
İletişim
sayfa-2
sayfa-3
sayfa-4
sayfa-5
sayfa-6
sayfa-7
sayfa-8
sayfa-9
Sayaç
sayfa-10
sayfa-11
sayfa-12
sayfa-13
sayfa-14
sayfa-15
sayfa - 16
sayfa - 17
sayfa - 18
sayfa - 19
sayfa-20
sayfa-21
sayfa-22
sayfa - 23
sayfa - 24
sayfa -25
Qariqatüru -Karikatürler
Gireye Pela Umbazu
 

sayfa - 17


Weqit uni ju weqito
Şew şewı niya
Roz roz niyo
Ne gone, ne merdê xodı niyo
...
Zemon ğıravo, zwen ğıravo
Miçıqı ji perena,
Teyr ji pereno..
Hemo ne teyr miçıqı,
Ne ji miçıqı teyr fam kena…

Zemon ğıravo, ison ğıravo
İsonetê ğırava, merdımê ğırava..
Ju mar u pêrra biye hemo
Ne bıra bıray, ne ji way way fam kena
Ne laj pêrê xo, ne pi laje xo fam qeno…
Ne may keyna xo, ne keyna maya xo…

Ma wuni ju cadımı qı,
Ne ca cae mao, ne ma ê caymı,
Zerê ma teverdı ro, teverê ma zeredı,
Ne zeri, zeriya, ne zeri condıra;

Qelemı nênusnena;
Mezgê merdımi fam nêkeno,
Aqıl vındêrdo,
Ray cadıra.. raywon rayra neşıno,
Pawıtê raywon estê çinye, kes nêzono;
Mı vat ya, uni ju weqito, zemon ğerivo…

Zwen qali/qesey benê, nustoği çınye;
Şiyir wonyenê, şayiri çinye..
Dınyao geyreno, dınyada ma çinyem…

Nustoğe ma, fıqırkerdoğe ma mıreno,
Ju medya dınyadı nenusyeno Dınya ri ra ju merdım şi
No merdım ecev senin merdım vi kes bas nêkeno..
Onca dost u ombazi xevera cı jubinira bena..
Nustoğe ma, fıqırkerdoğe ma heşa huzurra;
Hendê benamuso nêerciyeno medyadı nomecı nenusyeno…
Hendê dızdo bile medyadı ca nêgeno..

Na ray, ray niya ez vono,
No şiyayış şiyayış niyo..
“Weerê bêweero Ellawo” madı vonê…
Tırkidı vonê “Ağlamayan bebeye süt vermezler”
Ma qı xo nêvımı, ma qı xo ser nevajımı,
Keso qı ma bızono çınyo..
Derdê ma ji madıro, melemê ma ji..
Nustoğ bınuso, gırwekerdoğ bıgırweyo,
Alime ma, ilm bıkıro..
Şayire ma bınuso gere..
Ma xo re weer vejyımı,
Xo bısınasımı, xo sınasayışdımı qı
Dınyaji ma bızono..

------------------------------------------------------
Demé veri de qedr u qiymet bi, rumet bi. İnsani insanan ra şermayiyéne. Hard u Asmeni hebe heskerdiş kerdé pirr virana xo. Cirani heqa cirani zanité. Her kes fek huyayiş bi. Nona xo kerdé lete, déne jubini insanan. Her çever( çeber/keber) rehet biyéne ya (ra). Hebé féke huyayişi meymani keremkerdené zerre, wayiré çeyi. Çiké çéde biyo ardéne sıfreyi ser. Qayté destané meymanan nébiyéne, qayté... ru (ri) ye inan biyéne. Meymanike amayi seké roj vejino, heneni bi çeyande. Çeyan şewlé déne, axwe ( awe, awke) biyéne şerbet meymanaré. Piya biyéne zéde/zaferi, şenikande biyéne şenik. İnsanan baweriyé ramiténe heskerdiş, qedr u qiymet çinétene. Qeséye insanan ze gul u sosin bi, feké inan ra şerbet rişiyéne. Jubin ré biyéne derman, biyéne melhemé kulo derdan. İnsanan halé insanan ra fam kerdéne.

Nika henén niyo. Seré her kesi de ju dubaré céreno. Her kes wazeno ke mezela jubini bikino. Her roj, her roj insanetiyé ra duri kuno insan. Hona hayré cı niyo. Her kes ju ( yu, yo, yew) hayleme de ro. İnsan biyo vergé insani. Goni rijina her cayé dunya (dina) de. Tayé xo seréye say kené. Cira pers be; her çi é zanené. Tı vana belké dunya bé inan néçerexina. Bé inan , her ca tariyo. Eké é mebé roj névejino, aşme şona xo ra.

Verdé soz, namus, şeref zaniténe insanan. Soz fekra veciyéne. Peyé qesaya xo de vindeté insani. Nika fekra seré deqiqa ju zuri vecino. Se qilotnené ra gelo, mı fam nékerd. Her ca bi qilerin. İnsani bi qilerin. Menfaati ra pileri çiyé çino. Soz, namus, şeref gino biné lingan ra. Her roj, her roj desté zaliman paç keno şeref. Biratiné, parékerdene, dostayéne, ma ra kewté duri. İnsan ke çı muso zerréye heyati (weşiye) ra, fikiré xo o yo. Her çibé ju manéya wo. Emré insani, esasi ju şaniké de kilma. Sevetané na şaniké ra çı anit insani, hela biyaré xo virri. Sené jan anit, sené derdi di. Emré insani kilamé de dergé, qeséyé de kilmé biyé. Xo virra mekeré gelé insanan. Heskerdiş, ju varéyo ke ma télewe de manenimé o yo. İhtiyaci ya ma wo aştiyé (weremayiş), biratiyé vizeri ra tayina zaf esta. Aqilé xo bicéré seré xo. İnsan çiké muso, zanitena xo handayé ra, xo virra mekeré. Mı ra ju vatené. Zobina se vaci gelé bira u wayan. Şima ra se vaci endi. Verdé insani qiymet déné insani. İnsani çimé teng nébi, zerré hirayi bi. Ju dıl bi, dılgiran nébi. Xéré cirané xo waşténe, rindiya cirané xo waşténe.

Verdé insani hesreté (kesreté) insanan mendé. Çimé insanan perréne sevétané ju mektuba dostan ré. Mektube ke améyé , biyéne wayiré perra firr déne. Lingé xo hardi ra birriyéne. Vatené çiné biye keyfé inan ré. Nika tı kami de qesi bike, verdé pers beno, vano " Telefoné to yé desti esto. Msn'é to esto, yan zi(ki) web.cam'é to esto". Tı vana belké qizilqurt kewto zerréye mektuban u telefoné çeyi. Wendoxi wa mı şaş fam nékeré. Ez verva teknoloji u tekniki niya. Feqet (labelé) ez wazenke; dosti, hevali, bırayi, wayi anciya jubinre mektuban bırusné, zé demé veri. Teyna hebé telefonané desti de mesaja meruşné. Çıra, telefoné desti veciya insanan çiyé nuşti (nivisnayéne) terekna şi. Ez wazen hem karé teknoloji, hemi ki karé nuşteyi piya bikeme.

Nézan ke nika, şima ra endi se vaci.


--------------------------------------------------------------
Wextêkıdı Hz. Süleymon, gırayişıd resen yo alayı muercelon.

Muercel’e wexta Hz. Süleymon vinen, hemın tiyedir ome huzuri Hz. Süleymonid koti hiza.

Pe hezaron muercel’e a lehzadı ome huzırıd bi ta’zim. ...

Feqet yo muercela hemon a lehzadı niomi huzuri Hz. Suleymoni. Ver helini yedı yo tumık bıbı. A muercela semedi qediyayiş ayı tumi, ze adıri xebıtiyenı. O ayı parçon qerason vera berdın duri o rene tepiya omın.

Hz. Süleymon, vengda aya muercela ard huzuri xu.

Va;“Ey muercela! Ez vinena ku, tı hındek qıwetli niyawa. Tı wayeri emmır Nuhib o tı wayeri sabır Eyyubib, tı rênê nieşkena ın tum bıda wera.

In gurı pe ına zeyifi tıwu pe ın quelon tı niyenvıraştış. Tı nieşkena ın tum bı qedini o tı çıra billa seben xu dona cefa”.

Muercela omi zon:
Va; “Paşemı! Ez ına rıyara oncax ın qêdı eşkena şiyeri. Tı meoni vıraştış mıra, tı boni hekmeti vıraştışi mıra.

Mıra durid yo murecela esta. Ez ayê nivinena, feqet aya muercela mı eşta domi Eşqi”.

Mıra va: “Tı ın tum bıker dumduz o bıker rıya, ezi ser rıyê tıra ına kerê hesreti dona wera, o ez tıdır bena heval, o ez tıdır wırzena’we, o nışenaru”.

“Qe me zubi yo çarık nimendu. Wexta mı ın tum tiyara da wera uwext ına hesreti ma qêdena, ma resın jubini.

Belkiya ez ına xebatı xu ser bı mıri o ma qê niresı jubini. Feqet ına xebatı mıwa pil qıymeti eşqi mı o qıymeti hesrêti mı muecnenura. Merdum zon ku ına de’wadı zuri çınika”.

Hz. Süleymon qarşi ın heskerdışu o eşqidı, muercelara heyron mend, sarı xu eşt xu ver, gelık fıkırya.

O badi wextona, sarı xu da wera…
Va; “ Aziz mı, ma gereka eşq muercelara bımus”.

Şıma bımon xeri ser


-------------------------------------
Daye duri dı,mı hetek dı niye.

Tı kewta mı viri,zerya mı tore veşena.

Daye...

Eza xeribey dı,tiye wja dı.

Welat dı,welato şirin dı.

Daye

Ma çı neşene bire ğe hetek?

Tiya dı ya wjan,welat dı.

Daye

Xeribey,gedera toy,tı vana.

Xeribey biya welate mayo dıdın.

Daye

Welato raştay tım tım wjado,

To hedekto…sukamın..

-----------------------------------------------
Dil insanlığın varolusuyla birlikte vardır.
Yazıya geçisle birlikte dilin aslında bir içsel düzeneğinin olduğu farkedildi. Dile ilk filozofik yaklasım eski Yunanlılarda M.Ö.'den önce 5.yüzyılda gelistirildi. Yunan filozofları dilin temelinde doğa ya da uzlasma (nature or convention) etkisi olduğunu tartısıyorlardı. Buna göre dil ebedi özelliklerini insan dısından alıyor, sonradan, gelenek görenekl...erle uzlasma “toplumsal uzlası” kuruyordu. Yani sözcükler, bir bakıma temsil ettikleri seylerin taklidi olarak ortaya çıkıyorlardı. Görüslerini, Plato’nun onun adını verdiği diyalogda yazdığı, doğalcı okulun katı savunucularından Cratylus’a göre, sözcükler aslında temsil ettikleri seylere uygundu; yani anlam ve biçim arasında doğal bir iliski vardı. Bu yaklasım, kökünü Yunanca ‘etymo-`dan Alan etimolojik çalısmalara kaynaklık olusturmustur.

M.Ö.'den önce 3. yüzyılın baslarında Roma sömürgesi olan Iskenderiyede büyük kütüphanenin kurulmasından sonra dilbilim çalısmaları oraya kaydı. O dönem ve sonrasında bir süre daha dil çalısmaları daha çok sözcük analojisi temelinde yapılıyordu.

Giderek, klasik dilbilim çalısmalarında, Greko-Romen geleneğinin yanısıra, Arap, ibrani, Hint geleneği de yerini alınca karsılasılastırmalı dilbilim dönemi basladı. Dil çalısmalarında Hindu geleneği Greko-Romen geleneğinden bağımsız gelismis, karsılastırmalı dilbilime katkıları nedeniyle modern dilbilimin gelismesine zemin hazırlamıstır.

Batı dünyasında bilimsel anlamda dilbilgisi çalısmaları 19. yüzyılda baslamıstır. 18. yüzyılın sonlarında, eski ve klasik dil çalısmalarına tepki olarak ortaya çıkan Bilimsel dil çalısmaları dilde romantisizmin çıkısına önayak oldu. Dil çalısmalarında romantisizm en belirgin biçimiyle Almanya’de zemin buldu. Bu döneminin ilklerinden olan Herder’e göre dil ile ulusal karakter arasında derin bir iliski vardır. Herder’den sonra Wilhelm von Humbold, her dilin, onu konusanların düsünce ve ifadelerini yansıtan ve kosullandıran kendine özgü bir yapısının olduğunu söyler. Bu belirlemeler, Ariyan’lık temelinde dil ile ırkı iliskilendirmenin ilk çıkısları olmus, tarihsel Alman ırkçılığını beslemistir.

Sömürgecilik olgusuyla birlikte diller arası iliskilerin gelismesi karsılastırmalı(comparative) dilbilime kapı aralamıs, dil ailelerinin belirlenmesi de ancak karsılastırmalı dil çalısmaları sayesinde olanaklı olmustur. Özellikle Sanskrit dilinin kesfedilmesi bu anlamda devrim niteliğindedir. Ingiliz oryantalist Sir William Jones’un 1876 yılında, Latince’nin ve Yunanca’nın Sanskritçeden geldiklerini kesfetmesinden sonra büyük Indo-European(Hint-Avrupa) dilinin ana hatları belirginlesmis; bu bağlamda, giderek diğer dil aileleri biçimlenmeye baslamıstır. Bütün dil ailelerinde dil çalısmalarına en açık ve en sanslı olan grup Hint-Avrupa dil ailesidir. Çünkü bu aileyi olusturan ve aile içinde yer alan dillerin, yazılı kayıtları tarihin derinliklerine inemektedir. Temel dil olan Sanskrit dilinde, giderek Latince, Grekçe ve Farsçada, ve Avesta gibi daha alt grupta yer alan dillerde binlerce yıl gerilere giden yazılı metinler vardır.

Aynı dil aileleri içinde yer alan diller arasında ses, sözcük ve yapı benzerlikleri vardır. Sözcükler, ait oldukları objeler ve tasıdıkları kültür içerikleriyle birlikte coğrafi ve linguistic sınırları asabilirler. Ancak iki dilde ortak sözcüklerin olması bunların aynı dil ailesi içinde oldukları anlamına gelmez. Çünkü Dil benzerliği, sözcük benzerliği ve gramatik yapı benzerliği gerektirir. İki dildeki benzerlikler, ancak köke ve kökene iliskin ise, bunları aynı dil grubu ya da ailesi içinde değerlendirmek mümkündür. Yoksa, aynı dil grubu içinde olmadıkları halde bazı benzerlikler tasıyan diller vardır. Aynı coğrafyada konusulan, ve farklı dilleri konusan farklı kavimlerin zamanla kültürel yakınlasmaları diller arasında, özellikle sözcük bazında geçislere neden olmustur.

Mezoptamyada konusulan İrani dilllerle Arapça, ibranice, Türkçe arasındaki sözcük geçisleri buna örnektir. Benzer geçisler dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı dil grupları arasında da vardır. Bu ‘sözcük ödünç alma’ olgusudur.

Geçmiste coğrafi yakınlıkla iliskilendirilen sözcük geçisimi, bugün bilim ve teknolojideki gelismeler, buluslar ve kesifler sayesinde, giderek artan bir hızla tüm dünya dillerini etkisi altına almıstır. Basta ingilizce olmak üzere bazı batı dilleriyle, Japonca gibi bazı doğu dillerinden dünya dillerine sürekli sözcük akısı olmaktadır.

Örneğin ‘telefon’, ‘radio’, ‘televizyon’, ‘elektrik’ gibi birçok sözcük, ya olduğu gibi, ya da küçük fonetik değisimlerle diğer dünya dillerine
geçmislerdir.

Linguistic iliski, tarihi ve genetik bir iliskidir. Bu iliski dil ailelerini ve bunların alt gruplarını olusturur.

Hint-Avrupa dil ailesinde alt gruplama özet olarak söyledir:

Germen Dilleri (ingilizce, Fransızca, Almanca, Hollandaca, Đsveççe)
Sılav Dilleri (Rusça, Polonya dili, Çekçe gibi)
Romans Dilleri /(Latin), (Fransızca, İtalyanca, İspanyolca gibi)
Grek Dili (Yunanca)
Hint-İran (Sanskritçe, Farsça, Avesta, ve büyük Đrani grubun alt dilleri)
Kelt Dilleri; (Gaelic -İrlandaca, İskoçça- Galce, Breton)

(TABELA)>>>>> :http://666kb.com/i/crout8d1mirjcceif.gif

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Türkçe diğer bes dilden tamamen farklı bir sözcük yapılanmasına sahiptir. Almanca ile ingilizce arasındaki iliski, örneğin Fransızca,Zazaki ve Kürtçe ile olana göre daha yakındır.

Benzer yakınlık Kürtçe ile Zazaki arasında olan iliskide de söz konusudur. Türkçe ise yukarıdaki bes dilden hiçbiriyle aynı kategori içinde değildir. Doğal olarak Türkçe, Ural-Altay dil ailesi içinde yer alan Altaic alt grubundadır.

Zazaki, Hint-Avrupa dil ailesi içinde, Hint kolunun Büyük İrani diller grubunda, kuzey-batı alt grubu içindedir. Bu nedenledir ki, ilk asamada tüm İrani dillerle, giderek Avrupa dilleriyle benzerlikler tasımaktadır. Kürtçeyle ve diğer İrani dillerle daha yakın benzerlik tasıması diyalekt iliskisinden çok coğrafi yakınlık iliskisidir; tıpkı İsveççe ile Norveççe, ingilizce ile Almanca, Fransızca ile İtalyanca veya İspanyolca arasında olduğu gibi...

http://cimezaza.tripod.com/


-----------------------------------------------Hivê xu mebırrnı
Ğeyalun xu meqêdin
Mucun xu hi mekırı
Pawê mı vındı, ez yena
Belkâ yo sun umnuni d’...
Belkâ yo sıbay keskelun dı
Sekû ki ma yobin di la !
Pawê mı vındı, ez yena
Belkâ pê yo mirçik
Belkâ, waxtıg tı ha hunı dı
Belka zi waxtıg dari pel keni ru
Pawê mı vındı, ez yena, ez yena


-----------------------Ruecêk palıwıc o seytun rast yobin yeni, seytun palıwıc ra vunu; bê ma su yega bırumi; seytun vunu bê ma pıyunz runi, nun ru ben’ zergun seytun vun gil mir’ bin tueri.

Palıwıc vunu tamum.. Xêlêk vındeni, waxt vıyerenu, palıwıc piyunz vecênu, pıyunz xu genu seytuni ri çik nêmunenu, seytun yers bon(benu), vun; tı ez xapıta.

Seytun vun; ına hew ma ğelli nuni ru, la ına hew bın mır’ sêr’ turi, palıw...ıc vun tamum. Ğelli rumeni, waxt ğellun çinayıs yenu, sini ğellı çineni, palıwıc ğellê xu çinenu genu benu,seytuni ri çik nêmunenu, palıwıc sêr yı tıra kenu xûri genu, seytun unyenu, ğelli sı, yers benu, vun; tı honê ez xapıta..

Seytun zaf yers benu, vun; bê ma pyori di, palıwıc vun; tamum ma teveri d’ duni pyor, çuwa derg genu, çuwa kılm dunu seytun, palıwıc dun’ pırı, dun’ pırı, seytuni mırdê xu kuwenu, seytun vun; bê ma süeri zerri, vun tamum, vun; ina hew çuwa kılm mıri çuwa derg tueri, seytun çuwê xu kenu berz, kûyena bunesti ri, palıwıc pê aya çuwawa kılm seytun kuwenu, kuwenu, kuwenu..............

http://cimezaza.tripod.com/

--------------------------------------------Zaten seba tora vılê mı çewto

Kemerê ki tı mede mıra yara mı

Hay re mı niya, ez billiya xo kewto...

Kemerê ki tı mede mıra yara mıZemanê koê Bingoli made huiyêne

Ez amêne, ware de mı tı diyêne

Berbêne, ez lewê tora şiyêne

Kemerê ki tı mede mıra yara mıMa top biyêne şiyêne Şeydê Diyari

Derbaz biya a roce koti ra ez biyari

Bextê mara biyê kher u lali ziyari

Kemerê ki tı mede mıra yara mıZerrê mı vêşeno ez se hış bine

Qelbê mı şikiyo ez se weş bine

Xorê na sewda to dıme kaş bine

Kemerê ki tı mede mıra yara mıZemanê xo ta dêne, dıtêne mal

Wari biyê issız, dewi biyê thal

Vêrem kerdo, feqir Xıdır biyo khal

Kemerê ki tı mede mıra yara mı


http://zazaki-institut.de/miraz.htm

-------------------------------------------------------


Ju gom çıra êrziyena, ju qelem çıra lerzena, ju vıl çıra kena a? İnon ca verdên, merdum (ison) çıra estu? De mıra vajên, şıma çıra êst? Cıwabi ın person ho komidıro? Yı ra bıwazên cıwabi ıni pêrs bınin:

Miraz çıra vêjiyena? Çıra dest kena pê hına ju xebatêk? Dêrd şıma çıtho? Heslotoni isoniyê biyayiş ra ju zi nuştışu. Belê cogo ison tedı estu, nuştışız tedı estu, ison sênigu biye wer nicuyenu, ot...irız biye wendış u nuştışız nicuyenu. Êg şıma vaji, çıra Zazaki? Biyerên ma qê ıni pêrs gueş bınon N. Wısfonıj’i ser:

Çıra Zazaki?

Zun ma ho ben vin. Kêlmê ma hê bên vin. E'dêt u qêdê ma hê bên vin. Numê ma hê bên vin. Ma hê bên vin. Ayra Zazaki.

Ma Zazu, din mao zun ma bib maz êst. İn wird çinyêb maz çini.Yo kêmıb maz kêm,ma nimcêt. Êr ma kêm.Ay ra Zazaki.

Zervêşayı têna ma ni. Zazaki ser zaf xebat biya. Zaf gum êrziye zaf paynık vıraziyê. Yo paynikiz ma vıraz yo gumiz ma ver ber. Ay ra Zazaki.

Hêlawê ma biye Zazaki niyena verdış. Hawarê ma biye Zazaki niyena
wendış.

Êşq ma biye Zazaki niyen vatış. Dêrd-kuil ma biye Zazaki niyên vatış. Biye Zazaki ma nızun bıcirg. Ay ra Zazaki.

Êr dunya ha vêşena. Zalımu adır eşt dunya. Ca çinu herb tê niyeb, ca çinu isun tê nıkiş. Vêng aşti gereka berzıb. Vêng Zazu'z wa miyundıb. Ay ra Zazaki.

Dar, rıstım xuı ser bena zerguın, isun zun xuı ser. Ma zi, hin zerguınıb. Ay ra Zazaki.

Kağıd Zazaki’r vêşonu, kağıd Zazaki’r têşonu, aju ra Zazaki.

Heta nıka Zazaki de kıtab u pêserok u meqaley folklori veciyay, kışta edebiyati ra ki gamê hewli erziyay, şıiri, romani neşr biy. Fêl u emelê ma oyo ke warey edebiyat u felsefey de Zazaki raver şêro. Çıke ma çım de edebiyat u felsefe, hera -u dewleti kerdena zıwani rê elzemê. Nê warey de zıwan serbestiya xo tey vêneno, tede cıwiyeno, kamcin het ser ke bıwazo, ê heti ser beno hera, vazeno, remeno. Eke vaz dano, beno ke gamanê xuyê verênan tenê çewt berzo ya ki waro gıno; ganê anci werzo pay. Oyo ke zıwanê ma hona kewto nê warey,ma qailime cı rê miraz bime.

Vetena Mirazi de ê embazanê maê ke pheşti dê ma, zaf weş u war bê, pir u khal bê!

Keremkerên ma vêşoni u têşoniyê kağıdi bathal bık...

Heton dornê weş u war bımonên....

http://zazaki-institut.de/

 
 Zamanê pasaê beno, cıra domon çine beno. Pasa zof dewletın beno. Bêdomanen na pasay re beno derdo de gıran. Rozê, pasa ve cênia xora pia qesey kenê. Pasa vano:

- Erê cênik Haqi hondê mal u mılki do ma, az ma nêdo, rozê ke ma bımırime, hondê mal u mılkê ma werte de sono. No çı halo ma tey rime? Se kerime, çıtur kerime ke na derdê xorê çarê bivinime?

Na qesunê pasay ser cêniye vana:...

- Pasaê mı so Haqi bıfeteliye! Belka Haqi derdê marê derman bivino.

Pasa vano:

- Cênik tu qesê de rındi vake. Ma ez şêri Haqi koti bıfeteline. Haqi koti vênon.

Cêniye vana:

- Pasaê mı torê rovarê to kon, kıncunê to kon hazır, nunê tuye rae ki torê pozon, xorê so. Belka ki tu cae Haqi vênena. Marê yeno comerdiye.

Pasa fıkırino, fıkırino, vano:

- Ole cêniki raşti ki marê zovi çare çino. Uyo ke tu na vake, mırê ke va vad vo ke, ez ki şêri Haqi bıfeteline. Mı xora Haqi di di. Eke nêdi ke kot ke merdune şine.

Cênike kıncunê pasay şüna, ğue kena pıro, nunê rae ki cırê pozena, xızmeta pasay qedenena, jumin ra helalen wazenê. Pasa vano, "Ya Xızır" çê ra beno tever.

Çê ra beno tever sono. Zof sono, tof sono, Haqi pê bızono êndi çıqaş ke sono. Verê ju koê de mordemo de kokımo herdısê sıpi rastê cı beno. Kokım pasay ra pers keno:

- Bıraê mı tu ita se kena, çı fetelina?

Pasa vano:

-Ole ez Haqi fetelin.

Kokım vano:

- Ma tu Haqi fetelina, Haqi ra çı wazena, Haqi ra sa vana.

Pasa vano:

- Ma Haqi ra sa vaji. Haqi ra xorê lazê wazon.

Kokım vano:

- Dê tu ke lazê wazena, ez xozoo, kıtav dan ra, torê qaite kıtavi beno. Thowa torê laz oseno ya ki nêoseno.

Dê ke vınde. Xoze bınê çengê xora kıtavê xo vezeno, dano ra, qayıtê cı beno. Vano:

- Kıtav de torê lazê oseno.

Do dıma ki kokım cêvê xora ki ju soe vezeno, dano pasay. Cıra ki vano:

- Na soe bızê, berê çê. Tholunê na soe pak ke, tholunê soe berê mayına xo de. Soe ki dı lete ke, lete eve xo buye, leteo bin ki hermeta tu boro. Na soe ra dıme, hermeta tu pê manena, lazê de sıma beno. Hata ke ez nêamune, namê lazê xora pa mene. Rozê ez yon, namê lazeki nan pa.

Pasa qesunê na kokım ser soa xo xorê cêno, terkneno cereno ra, yeno çê. Çê de cênık ve pasay ra hal xatırê jumin pers kenê. Do dıme cênike vana:

- Lao tu se kerd, thowa Haqi di...

Pasa vano:

- Ole mı thowa Haqi nêdi. Mordemo de kokımo herdisê sıpi verê ju koyi de rastê mı bi, mırê kıtav da ra, qayıtê cı bi. Vake, "torê lazê oseno, torê yamu yamu namê na lazekê xo hata kê ez nêamune pıra mene". Hal mezalê mı ve kokım nao.

Pasa cêvê xora soa ke kokım do cı ae vezeno, tholunê seri keno pak, tholu cıra cêno, beno dano mayına xo. Soe ki keno dı letey, lete eve xo weno, leteo bin ki dano hermeta xo, vano:

"bızê buye".

Cênika xo vana:

- Teyuu!... sayı ke thowa baxçunê made soy çinê, tu hondê roji şiya feteliya, ju soe arda, a ju soe ki kena dı letey. Lete wena, lete ki dana mı. Ez soa tu nêwon. Tu xorê buye. Ez ke soe bori, son baxçe ra wenu.

Pasa cereno ra ver, cereno ra ser, hermeta xora vano:

- Ez qedaê hermeta xo bıjeri. Mı na letê soê werde, gunê na leteo bin ki tu bore. Kokımo ke rastê mı bi vi, ey mıra vake, "letê soe tu, lete hermeta to boro ke hermeta to pê bımano, lazê de sıma bıvo".

Na qesu ser cêniya pasay letê soe wena. Hetê Haqi ra beno pê manena. Pê manena, sat u waxtê xo ke yeno, kuna ra laekê beno. Laekê beno, u waxti a mayına pasay ra ki tay beno. Zomonê ra têpia laekê pasay beno pil, kuno hot serre. Hot serre de rusnenê mektev. Laek sono mektev, yeno çê, domonê mala ve domonê mektevi laeki mektev de qarnenê. Vanê:

"Bêname, bêname".

Laek ızrav dest dero. Se kero, berveno yeno çê. Çê de vano:

"Bao!".

Pi vano:

"Çıko."

-"Bao" vano, "domoni pêro pia pê mı kaykenê. Ez lazê pasao de pili vine, ni çıtur roza haqi pê mı kaybıkerê. Mıra vazê ke, 'bêname, bêname'. Hondê ke mıra vato bêname, êndi beso. Name mırane, ni çıtur mı bıqarne".

Pasa vano:

- Buko, ez besenêkon name tora ne. Gunê uyo ke tu da, u bêro, name tora no. Tenena sabır ke, ey vake, "ez yon".

Lazek vano:

- Bao, name nana mıra mırane. Eke name mıra nênane, ez ki êndi Haqi ver de tove vo, ne êndi son mektev, ne ki êndi vejun tever. Hondê ke domoni kotê ra mı besiyo. Êni do ra mı aste, sabır mıde nêmendo.

Laek inat keno, nêsono mektev. Rozê nêsono, dı roji nêsono, hirê roji nêsono, tesela pi kuna. Kot ki zonoği estê cıre xevere rusneno. Mordemunê zonoğu pêrune pia ano ju ca. Êndi des tene benê, des u phonc tene benê, êndi çond tene benê, zonoğu têdine ano têare. Zonoğu ra vano:

- Hal mezalê mı ve kokımo herdısınê sıpi nao. Halê lazê mı ke nao. Kokım nêame. Êndı sıma zonoği name lazê mı panê.

Zonoği non monê xo wenê. Ziyafet ke qediya, sofre mofre ke da are. Pasa zonoğu ra vano:

- Êndi namê laeki pane.

Yekde mordemê kuno zere. Herdısın beno. Vano:

-Namê laeki Sayusuno, namê tay ki, Tayqemero.

Vano, çêver de beno tever, sono. Kunê ra dıme. Vanê, nu kam vi, kata şi, pê bıjerê biyarê. Dıma vejinê tever. Hondê niadanê ke bi ra vindi, şi. Mılet kokım dıma bervenê, veyn danê Haqi. Paso ano dı qırvanunê xuyê bini sare bırneno. Uza ra dıme, êndi namê lazê pasay Sayusun maneno. Namê tay ki Tayqemer maneno. Sayusun êndi sono mektevi. Xızmeta Tayqemer ki eve xo keno, keşi nêverdano nejdiye Tayqemeri. Eve xo bınê Tayqemeri keno pak, eve xo werdene dano cı. Tayqemer ki Sayusun ra qeyir destê keşi ra thowa nêweno. Rozê Sayusun mektev ra yeno lewê Tayqemeri, bınê fino ta, cırê sımer keno are, cew keno ser. Niadano ke Tayqemer ne sımer, ne ki cew de niadano. Serê are ki nêno. Ne cew weno, ne ki vas weno, tholavê cı nêbeno. Sayusun niadano ke Tay qemer berveno. Sayusun vano:

- Ya Tayqemer torê se vi? Tu ça bervena, ça werdena xo nêwena?

Tayqemer hetê Haqi ra yeno ra zon, vano:

- Tewww thowa qal meke, ez derdê xorê nê, derdê torê bervon.

Sayusun vano:

- Tayqemer derdê mı çıko ke, ezo wen, sımon, cên pıra son mektev, kêf kêfê mıno. Nıka derdê mı çıko ke?

Tayqemer vano:

- Hêni mevaze! Derdê tuyo gırs esto. Mua to êndi tu nêwazena, torê biya dısmene.

Sayusun vano:

- Tayqemer mua mı çıtur mırê biya dısmene, hala hala..

Tayqemer vano:

- Êndi Haqi ra vi çık vi nêzon. Mua to êndi merdena tu wazena.

Sayusun vano:

- Ezi se kerine?

Tayqemer vano:

- Tu ke nıka şiya çê, mua to torê werdene ana, zerrê werdene de zehir esto, kena ke tu bıkıso. Tu ke nıka şiya, torê werdene arde, vaze, dae hona rewo. Werdena mı uza rone, badone pêde pêde wen. Tu xorê kar u gurê xode nia de. Xora ke mua to şiye, tu a werdena xo bêre caê pak de, -Ya Xızır vaze- de verde. Xora mua to ke nêşiye karê xo ser, ma êndi se kerine, tu êndi wena.

Sayusun xorê urzeno ra terkneno sono oda xo. Mae cırê non ana. Mua xora vano:

"Dae hona vêsan niyo. Dest riyê xo şün, xorê gıran gıran wen. Tu so karê xode nia de".

Mae urzena ra sona. Nu werdena xo cêno xo dest, ano tevera cao de pak de, - vano "Ya Xızır" verdano de, sono mektev. Sono mektev, mua xo dıma sona, vana, "şêri nia deri thowa lazê mı merd, ya ki nêmerd". Niadana ke teww... Sayusun ra merdene çıka. Eke dest erzeno kamci domon, eyi dêm dano. Haylemeo domonu de kay keno, erjino we, erjino we. Nae ser mae terknena yena çê. Xo xode ğeal kena, vana, "hala, hala demake mı zehır senık kerd cı. Cırê thowa nêbi. Gunê ez mestê zehir jêde cı keri, lewe de ki vınderi. Ala no weno, ya ki verdano de, se keno? Belka ki verdo de".Sayusun o son de mektev ra yeno, sono lewê Tayqemeri. Çiyê Tayqemer dano cı. Tayqemer oncia nêweno, oncia berveno. Sayusun vano:

"Ya Tayqemer nara çıko, nara ça bervena"?

Tayqemer vano:

"Ez xorê nê, torê bervon".

Sayusun vano:

"Na eylem se bi"?

Vano:

"Na aylem mua to zaf zeyir kena werdena tu. Nara lewê tora ke caê nêsona".

Sayusun vano:

"Ma ez se kerine?"

Tayqemer vano:

"Tu ke sodır uste ra, mua to torê ke non arde, vaze, 'dae tu su ez wen'. Eke nêşiye, vaze, 'ya Xızır' khoçıka vırendiye çhip bere fekê xo buye. İ khoçıkunê binu ke, vaze, 'Ya Xızır' çhip bere fekê xo, torê thowa nêbeno, meterse bore. Bıterkne so mektev".

Beno sodır, mae Sayusun rê non cêna ana. Sayusun vano:

"Dae tu xorê so, dest u riyê xo şün, gıran gıran nonê xo wen, tu karê xode nia de".

Mae vana:

"hele hele de bıko bıko çı kar u gurê mı esto. Xorê lewê tode tenê nisen ro. Tu ke ret nonê xo buye".

Sayusun ke se keno, mua xo nêsona. Sayusun dest u riyê xo şüno, yeno non ser vano, "Ya Xızır" khoçıke beno fekê xo, nêterseno khoçıkunê binu ki beno fekê xo, werdena xo weno, urzeno ra terkneno sono mektev. Mae dıma qavu kena top, sıfre dana we, Sayusun dıma niadana, vana, "Na rae Sayusun re xelese çina, mıreno. Oncia ke zerrê mı thowa ret niyo. Dıma şeri mektev, nia di".Sona mektev ke, çı şêro! Niadana ke lazek ra merdene çina. Haylemeo kay kaykeno, oncia dest ke erzeno kamci domon, ey dêm dano. Nae ser, sas bena manena. 'Mı hondê zeyir da ney, nu nêmerd. Nu çı halo? Vajine, roza vıreni zeyir senık do ney, ya ki ney nêwerd, berd verda de. Hama na roze mı jêde zeyir da cı. Mı 've destunê xo ardi, mı 've çımunê xo di, ney werdi. No lazek ça nêmerd? Nu çı iso?', vana. Êndi terknena yena çê. Xo xo de ğeale kena, se bıkeri, se nêkeri? Fıkırina, fıkırina, vana: "Nu ke çı iso, nu karê Tayqemeriyo. Uyo aqıl dano Sayusuni. Ez narae gunê Tayqemer hal kerine. Tayqemer geverkerine, do dıma Sayusun kıson". Tenê ğeyal kena, vana: "Tayqemeri ra çıtur bıxeleşine?". Do dıma vana, "ez xo 'ro nêweşiye ni, cıle ra nêvijine. Tenê zernu dan doxtori. Van, 'Doxtor mêrdê mıra vaze, ‹‹hermeta torê xelese çina. Xora ju çarê xo esto. U ki sıma vênenê, nêvênenê, tayo ke des u çar serre dero sare bıvırnê, çerme kerê, postê dey ki biya xanıma xo once ke wes vo! Zovi derman çino, na ra nêxeleşina››"Rozê eve yaraniye xo nana ro nêweşiye. Zernu ke dana doxtori. Mêrdê xo yeno çê ke hermeta xo nêwesa. Cêniye vana, "So mırê filan doxtor biya". Pasa sono, veyn dano doxtori. Doxtor yeno. Xora cênıke ra rew ra pa imis biyê. Zuro ke cênike imis kerdo, mêrdê cênike ra hevê 've hevê vano. "Tu gereke ostorê des u çar serre çerme kerê, çerme ki xatuna xo oncê. Zovi riyê na dina de derman çino".

Pasa vano:

- Doxtor na derman qolayo. Ostorê ma Tayqemer des u çar serre dero. Qedaê hermeta mı bıjero. Ey nıka çerme kon.

Cênike vana:

- Dê vınde, ez xorê bımıri bıxeleşi na nêweşiye ra. Thowa nıka Sayusun ke ame, qe verdano tu peskarê Tayqemer vê!? Xo kıseno.

Pasa vano:

- Erê cênik, ez Sayusun ra zovi ostor con. Nıka ke mektev ra ame, tey qesey kon, thowa nêkeno.

Sayusun mektev ra yeno. Mektev ra ke yeno, raver sono lewê Tayqemeri. Sono axure de niadano ke, teww Tayqemer na rae zof berveno. Sayusun vano:

"Ya Tayqemer, nu çı halo tu tey ra? Na rae tu zof jêde bervena, se vi? Ça bervena?".

Honde vano, nevano, Tayqemer vano:

- Na rae hem derdê xorê, hem ki derdê torê bervon. Mua to xo naro nêweşiye, veyn da ju doxtoro fızılbekoy. Zerni day cı. Pia zuri imiş kerdi. Mua to piyê to rusna, o doxtoro fızılbeko da ardene. Ey ki zuru hevê 've hevê piyê tora vake. Piyê to ki vake, 'Tayqemeri çerme keme'. Nıka ke ez çerme kerdune, ez ki mıron, tu ki mırena.

Sayusun vano:

- Ma se kerime, çıtur na hali ra bıxeleşime Ya Tayqemer?

Tayqemer vano:

- Çare? Piyê tu hao oda xode gurino. Tu ke nıka şiya çê, so oda piyê xo, zerrê oda de pay ra vınde. Qe romenise! O tu ferq nêkeno. Tenê pay ra vınde, axıri tu ferq keno. Eke tora vake, 'cigeram hondê waxto ça pay rao, ronise'. Tu ki vaze, 'Bao, wastena de mı tora esta. Eke ana hurendi, vadê mı vad vo ke ronişine'. Piyê tu ke vake, 'wastena tu çıka'. Vaze, 'sıma xora Tayqemeri sarebırnene, ez thowa nêvon. Honde mı emek tey ver do, reyê vejine baxçe, cınısine'. Ek piyê tu bi razı, mı veze baxçe. Mıser nise, gosunê mıde nia de. Gosunê mı ke kef da, rınd pê mı bızê, vaze, 'Ya Xızır' dêsê baxçey sero erjime doyem, rememe some, xeleşime.

Sayusun sono oda piyê xo, oda de tenê pay ra maneno. Axıri pi ferq keno. Vano, ça pay rawa? Ça nênisena ro? Ronise cıgera m'? Sayusun vano:

- Bao, wastena de mı tora esto, eke ana hurendi nisen ro.

Pasa vano:

- Bao qeda! Qedaê lazê xo bıjeri, ma tu lazê mına, ez wastena tu tavi ki an hurendi. Ele mırê vaze, wastena to çıka?

Sayusun vano:

- Bao, mua mı biya nêwese, sıma serva nêweşiya mua mı Tayqemeri sarebırnenê. Ez thowa nêvan, sarebırne. Wastena mı, sarebırnaene ra aver -mı honde xızmeta i Tayqemeri kerde- reyê vejine tever, xorê mırdi cınisine. Uzara têpia ostoro de jê dey mırê bızê, ey ki sare bıvırne.

Tavi pi, wastena Sayusun qewul keno, vano:

- Ez qedaê lazê xo bıjeri. Wastena tu ke nao mı vıjerena qewul kerde. Tayqemeri bere baxçe, baxçe de cinise, zovi tever meve, remeno sono, mua to mırena. Lazê xore ki ju nê, dı hirê tenu ostoru cên, vad vo!

Sayusun çêver ra beno tever, sono axure, lewê Tayqemeri. Tayqemeri onceno ano tever, zengi deyi dano pıro, gem keno fek, uzara ki onceno ano baxçe. Nisono ro cı, zerrê baxçey de fino kay. Tenê maneno, niadano ke gosê Tayqemeri hao kef do, rınd pê cêno qamçiyê dano pıro , vano, 'Ya Xızır', Sayusun ve Tayqemeri ra pia dês sero erjinê riyê doyemi, xeleşinê. Vejinê ra piya sonê. Zof sonê tof sonê, êndi Hak pê bızono çıqaş ke sonê, zomonê ra têpia cao de duz de vejinê. Caê duz de hiniyê beno, Tayqemer lewê hini de vındeno. Sayusun ra vano:

- Bê war, na hini de tenê ğue-muye riyê xora kuye, na dara muriye ra ki tenê muri biya, bışuye bore. Zerrê xo mırd ke, mı ki raverde tenê na çayıre de bıçeri. Ora dıme ki Haq comerdo, xorê some caê.

Sayusun ostor ra yeno war, ostor sono çereno, eve xo ki hini de riyê-miyê xo şüno, sono tenê muri ki keno top, weno xo keno mırdi. Ostor ki çereno xo keno mırd, xo ke kerd mırdi, çerexino yeno lewê Sayusun. Sayusun ra vano:

- Sayusun ma nıka vejime ra some, na hetê ser de koê esto. O ko de dı ordi danê pêro. Hetê jui de ordiyê pasaê de gırso, eskerê xo ki zof jêdero. Hetê bin de ki ordiyê de pasaê bin esto, ordiyê na pasay jêde senıko. Nıka ma some lewê dine. Ma ke şime lewê dine, tı sıfte selam pasao ke ordiyê xo jêdero ey de. Ey ke selamê to guret ra, tu hetê dey de pêro de. Eke selamê tu ke xora nêguret ra, pêskarê cı meve so pasao ke eskerê xo senıko, selam dey de. Ey ke selamê tu guret ra hetê dey de ceng kuye. Meterse, hetê Haqi ra tı ordiyê pasao bini pêrune qırr kena. Nê, eke ey ki selamê tu nêguret ra pêskarê cı meve, ma xorê rawa xora some.

Sayusun niseno ro Tayqemeri, vejinê ra sonê. Sonê o ko. Ko de Sayusun vıren de sono pasao ke ordiyê xo jêdero, lewê dey. Selam dano cı, pasa selamê Sayusun nêcêno. Eke nêcêno, Sayusun pêskarê pasay nêveno. Tavi lewê dey ra kuno duri, sono lewê pasaê bini. Selam dano pasay, pasa selam cêno. Eke selam cêno, Sayusun vano:

- Pasaê m' eke izna tu esta, ez ki hetê to de ceng kune. Pasa, Sayusun de niadano, niadano ke zof cênco, zerrê xo cırê zon dano. Cıra vano:

- Xortê mı, tu hona zof cênca, fekê tora boa sıti yena. Ez qemisê to nêbon. Tu xorê rawa xora su, mırena, se kena?

Sayusun vano:

- Xerê Haqi 've to vo, ez tek teyna na ordi qırr keno.

Pasa ki vano:

- Ma guna to ê to vo! Xorê sona mırena, bımıre. Mı torê vatena xo vake. Meydanê cengi hao, sona so, tu thowa lazê piyê mına.

Tavi Sayusun kuno zerrê cengi. hetê Haqi ra beno, tek teyna ordiyê pasaê zorbaji qırr keno. Eke qırr keno, tayine hêşir cêno. İyê ke hêşir guretê, maven ra tayine gos cıra keno, tayine ki pırnıke qole keno. Vano, 'dê şêrê reyna mêrê na welati ser, tove kerê. Reyna sıma pêrune qırr ken'. Pasa ve ordiyê xora sas benê manenê. Na çı heqmete viye!? Ney tek teyna hondê ordi çıtur qırr kerde. Pasa veyn dano Sayusun, cêno beno qonağê xo. Vano, 'hondê mılet sayiya tode canê xo xelesna. Tu, êndi lazê de mına. Hama derdê de mıno bini esto'.

Sayusun vano:

- Pasaê m' derdê tuyo bini çıko ke? Mırê vaze.

Pasa vano:

- Sayusun, hirê çênê mı bi, dı teney zewejia vi, en qıza xo ozove viye, dêvo de hirê sare ame, qonağê mıra hirê çênê mı ki remnay berdi. Ma kes tersu ra tholavê dêvi nêvime. Tora qeyır kes çênunê mı dêv ra bese nêkeno bıjero biyaro.

Sayusun vano:

- Na dêv kotiyo. Veyn dayia zamaunê xo bıde, mıde bêrê, hurendia dêvi mı mısnê, Haqi comerdo.

Veyn danê zamaunê pasay, yenê. Yi ki kunê ra Sayusun, pia kunê ra rae. Sonê, sonê, verê qonağê dêvi de vejinê. Yek de aqıl yeno Sayusun ke, 'mı xelefe kerde, hata nıka mı ke çı kar ke kerdêne, Tayqemeri ra perskerdêne. Mı thowa pers 'ra Tayqemer nêkerd'. Nafa Sayusun vano:

"Tayqemer?".

Tayqemer vano:

"Çıko!"

Vano:

"Tayqemer, ma vejiayime amayime verê qonağê dêvi. Hona ame aqılê mı ke xelefe kerde, tora pers nêkerd. Ez nıka se keri? Bese kon dêvi kıson? Ya ki nêkıson?".

Tavi Tayqemer vano:

'Teww vıneta, hona pers kena'.

Vano:

'Tu ke zerrê qonağê dêvi bıkuyê ki phosemena, pêyser bıcêrê ra, şêrê ki phosemena'.Sayusun xo xode ğeyal keno, vano, 'uyo ke ez şêri dêvi bıkisıne ki phosemanu, pêyser racêri şêri ki phosemanu. Ez ki son kun zerrê qonağê dêvi. Xora ya o mı kiseno, ya ki ez dêvi kison, çênunê pasay xelesnon ra'. Reyê lewê xode zamaunê pasay de niadano ke, çı niado! Tersu ra lewê zamau qılaşiyê ra, goni tey nêvındena. Sayusun vano:

"Teww, sıma na hali ra, na tersi ra yenê dêvi kisenê..! Ma, nao sıma tersu ra ita merdi. Sıma xorê ita tevera vınderê, ez son zerê qonağê dêvi, ya o mı kiseno, ya ki ez ey kison".

Zamaê pasay Sayusun ra vanê:

"Haq tora raji vo. Ma ita vındeme, tu so".

Sayusun vano, 'Ya Xızır', kuno zerrê qonağê dêvi. Xo xode vano, 'azlanê mı ke çıko, xora hên beno'. Kuno zerrê qonaği, nerdivanu ro vejino taa qatê seri. Niadano ke, çı niado! Dêvo de hirê sare hewn dero. Çênunê pasay ra Qıze ke haylemeo vızıku 've mêsu dêvi sera kena düri. Çêna pasay çıtur ke Sayusun vênena, cıra vana:

"Bıra bıra tu ina-cina? Sene qula, sene mordema? Xorê bıterkne so. Xora nıka ke dêv hêşiya pê, tu ju loqme de weno!".

Sayusun vano:

"Ez ne inu, ne ki cinu. Ne ki loqmê de qolayiu. Ezo kun gula dêvi, dêvi oncia xeneknon. Tu ala tenê bota vınde, tenê ki ez vızuku dêvi sera dür keri!".

Çêna pasay vana:

"Bıraê m' ala tenê vınde. Qesê de mı tora esto. Tu bese nêkena na dêvi bıkıse. Tenê mı gos de, niade sandıqe hawa uza ra. Zerrê a sandıqa de kılıtê çêveri estê. Eke tu ke pê kılıtu çewres çêver kerd ra, zerê ju qafese de roê dêvi zerê mırçıke dero. Eke tu ke vılê a mırçıke cıra kerd, o mıreno. Ju ki u ke hêşiya pê, ju reyê ra qeyr zovi pıro mede. Dı rey ke da pıro, oncia beno wes".

Tavi Sayusun gos dano, badona çêneke ra vano:

"Tu xo yan de".

Sayusun eve gılê şımşêrê xo kuno dêvi ra, dêvi hêşino pê. Mılqi keno, vano:

"Çêna heri, vızıku 've mêsu ra gureto mıra, tu mıra dür nêkena!".

Tavi Sayusun vano:

"Lazê heri tı 'be xuya, bêra xo, ezune amune!".

Dêv reyê yeno 'ra xo ke, çı bêro ra xo! Cênco de henên amo ke! Beno sa, vano:

"Haqo! Ez çı dêvo de rındune. Tu mırê na cênci rusno ke xorê bori".

Dêv vıren de pers keno, vano:

"Cênco mıra çı wazena? Ça ama qonağê mı?".

Sayusun vano:

"Amune ke tu bıkişi, tora meydan wazon".

Dêv vano:

"Şertê de mı esto. Vırende tu eve şımşêrê xo hirê rey mıro de, ez ki to dıma pê gurzê xo dan toro".

Sayusun qewul nêkeno. Vano:

"Vırende tu eve gurzê xo ke besekerd mıro de, tora dıma ez dan toro".

Dêv qewul keno. Gurzê xo saneno ra ke Sayusuni ro do, Sayusun xıl dano, gurz gıneno nerdivanu ro, hirê qati nerdivani rıjinê sonê. Sayusun vano:

"Na-rae ki sıra mı dera".

Şımşêrê xo fino hawa, dano vılê dêvi ro, ju sare cıra keno. Dêv vano:

"De dı şımşêrunê binu ki mıro de".

Sayusun qesê çêneke ano 'ra xoviri, vano:

"Nê, a dırvete torê besa".

Vozeno sono sandıqe ra kılıtunê çewres çêveri cêno. Çêveru keno ra, niadano ke mırçıke hawa qefese dera. Qefese ra vezeno, vıle cıra keno. Çıtur ke cıra keno, dêv mıreno.Çêna pasayia qıze 've Sayusuni ra veyn danê zamaunê pasay 've çênunê binu. Tavi nerdivan rıjiyê, çênê pasay ve Sayusuni ra qatê cori de mendê. Zamay ki qatê bıni de viyê. Tenê kotê zerê ğeyali. Axıri çêna pasayia qıze vato, 'rêsen ita ra jumini ra gıredime, şime cêr'. Rêseni ardê, jumin ra gıredê. Vırende dı çênê pasayê ke zewejiyaiyê gıredê, rusnê cêr. Uza ra zern u şêmi ki estê cêr. Cor, Sayusun ve çêna pasayia qıze mendê. Çêna pasayia qıze vato, 'Sayusun, waunê mı 've zamaunê mı şeytanê, fızılê. Vırende tu so war. Ez ke şerine war, ni rêsen oncenê, tu ita de caverdanê, zern u şêmi cênê, sonê çê. Tu ki ita de mırena'. Sayusun qewul nêkerdo. Vato, 'ez çıtur tu ita caverdine, şêrine cêr. Nêê, gunê tu şêre cêr'. Tesela çêneke kuna, êndi niadana ke nêsono war. Sayusun çêneke ano war. Çêneke çıtur ke yena war, hurdi zamay desınde kenê ra rêseni, erzenê cêr, Sayusun cor de maneno.Çêneke ke çıxa zırçena, dana xoro, rêseni ontê estê cêr. Êndi çare çino. Hurdi zamay, hurdi way, wua xuya qıze 've zern u şêmi barkenê, terknenê cerenê ra sonê.Sonê çê. Pasa vano:

"Sayusun kuyo"?

Hurdi zamay 've hurdi wayi vanê:

"İta tu Sayusun goynêne. Ma ke çıtur şime verê qonağê dêvi, Sayusun tersu ra merd. Ma ki dêv kist, zern u şêmê dêvi ki gureti ardi".

Çêneka qıze kuna qese, vana:

"Bao ni zur kenê. Ni tersu ra qonağê dêvi ra düri mendi. Sayusun ame zere, dêvi de da pêro, dêv ame ke gurze Sayusuni ro do, Sayusuni xıl da, xeleşiya. Çıtur ke gurz gına nerdivanu ro, nerdivan pêro rıjiay, rae biye qapa. Sayusun zern u şêmê dêvi eşti cêr, veyn da zamaunê to, vırende hurdi waê mı ardi war, uza ra ez 've dey cor mendime. Mı vake: Tu so war, tı ke vırende nêşiya, waunê mı 've zamaunê mara fızılê. Rêsen oncenê, tu ita caverdanê. Mı ke se kerd, çare nêdi. Ey ez ardune war. Waunê mı 've zamaunê tora rêsen ont, Sayusun cor de mend. O nıka vêsan-têsan mıreno. Şime, raxeleşnime".

Hurdi way 've zamau ra vanê:

"Na zur kena bao. Sayusun tersu ra merd".

Pi niadano ke ni çor teneyê, na juya. Çêna xuya qıze ra vano:

"Tu verva mıde zur kena. Tu layeqa qonağê mı ki niya. Qonağê mıra tever ve. Juyo de xızmetkarê kokımi ki dan tu, nae ra têpia qonağê mıra dür, filan qonağ de ronise".

Çêneke 've ju xızmetkarê kokımi ra pia rusneno o qonağ. Tavi Sayusun serê qonaği de maneno. Zovi caê rae çina, se bıkero? Se nêkero? Cam ra niadano ke, çı niado! Gemê ostori fek ra nêveto. O ki bese nêkeno bıçero. Tayqemer ki Sayusun ra herediyo, şiyo düri ra dür Sayusuni de niadano. Sayusun ki berveno, berveno.... Vano, 'ya Haq u talâ, mı çıtur xovira kerde, gemê Tayqemeri fek ra nêvet. Uza vêsan-têsan honde mend'. Ju roze vêrena ra, dı roji vêrenê ra, roza hirêyine, Sayusun niadano ke, hao Tayqemer gıran gıran yeno. Yeno verê qonaği, nêjdiyê dêşi, veyn dano Sayusuni. Vano:

"Sayusun!".

Sayusun vano:

Çıko?"

Tayqemer vano:

"Çıturo, biya phosema, ya ki nêbiya phosema? Niade tu honde zerni, şêmi cırê ardi war, cêni xelesnay, en peyniye de ki ine tu caverda şi! Tu uza vınde, ezi ki ita vındon. Xorê uza mırdi bıberve!".

Sayusun vano:

"Ez xorê nê, torê bervon. Mı ke gemê to fekê tora bıvetêne, mırê qısawete çine viye. Tu şiyêne çerdêne, ğua xo ki sımıtêne, mırê thowa nêbeno. İta non u ğua mı esto. Tu uza vêsana. Ez torê bervon!".

Tayqemer vano:

- Sayusun a odawa ke tu pê çewres kılıtu kerde ra, zerê a oda de kılıtê des u phonc çêveru estê. İ kılıtu bızê, i des u phonc çêveru rake. Tu yena en cêr de bodrum de vejina. O bodrum de xora jê sıren dı ostori teyrê. Lewê dine de ki qamçiyê esto. Tu ke ama lewê dinu, qamçi bızê inero de. İ ostori yenê ra zon, vanê, 'hey azê isoni ça dana maro? Derdê tu çıko? Mara çı wazena?' Tı ki vaze, 'derdê mı nao. Sıma nata eve pasqulu dês ro dê, ostorê mı ki dota dês ro do, eve pasqulu dês bırıjiyo. Ez sıma ki raxeleşni, xo ki raxeleşnine. Zovi rae çina. Hem sıma, hem ki ez ita maneme".

Tavi Sayusun terkneno sono a oda ra kılıtu cêno saneno çêveru, pêroyine keno ra, yeno cao ke ostori teyrê, çêver u pençere çino, yeno a oda de lewê ostoru. Lewê ostoru ra qamçi cêno dano pıro, i yenê ra zon. Vanê:

"Ey azê insoni mara çı wazena, ça dana ma ro, derdê tu çıko?".

Sayusun vano:

"Hal u mezalê mı nao. Sıma eve pasqulu nata dês ro dê, ostorê mı ki dot ra dês ro do, dês bırıjıyo, hem sıma, hem ki xo xelesnon ra".

Ostori nata eve pasqulu danê dês ro, dota ki Tayqemer pasqulu dano pıro, dês qurfino sono rıjino, Sayusun 've dı ostoru ra pia vejinê tever sonê. Sonê ju suke. Na suke de xorê hirê qati kıncu 've hirê heku cêno, hekunê xo 've kıncunê xora zovi keno torvu, erzeno terkiyê ostoru. Rasta-rast qonağê pasay tı kotiya, vejinê rae. Rae ra Sayusun vano:

"Tayqemer?".

Tayqemer vano:

"Çıko?".

Vano:

"Tayqemer ma vejiayime rae, ma şêrime çê pasay, ya ki raverime şêrime çê xo?".

Tayqemer vano:

"Uyo ke tu mıra pers kerd, şime qonağê pasay, uza ra dıme oncia some çê piyê to".

Sayusun vano:

"Ya hên bıkeme".

Tayqemer vano:

"Tu nıka sona çê pasay, ma hirê ostoru bena se kena? Bê ma raverde, ma hirê muyunê xo dame to, tu mara ke kamci ostor wazena, muya i ostori, hurdi muyunê ostorunê binura ke, tu ke kamci ostor wasto, mavenê ju deqa de lewê to derime".

Hirê muyunê xo danê Sayusun. Sayusun vano:

"Tayqemer, sıma xorê şêrê bıçerê. Ez xorê gıra gıra son suka pasay".

Nu terkneno sono. Rae ra verê saraye de ju şüane rastê cı beno. Sayusun şüaney ra vano:

"Ez na kıncunê xuyê newu dan tu, tu ki i kıncunê xo 've ju miya zare biya sare bıbırne, postê dae bıde mı".

Tavi şüane vano:

"Pasaê m', tı pê mı kayê xo kay kena, i kıncê to des male kenê, xorê raa xora so, pê mı kay meke".

Sayusun vano:

"Ez pê to kay nêkon, ez raşti van".

Sayusun kıncunê xo dano dey, kıncunê ey ki cêno pıra, postê miye ki cêno oncêno qafıka xo, sono suka pasay. Suka pasay de fetelino, fetelino, peyniye de qonağê çêna pasayia qıze doz keno. Tavi ravêr pers keno, her çi museno. Museno ke çêna pasayia qıze de xelefe çina. Serva Sayusuni saraya pasay ra erjiya, ama na qonağ. Sono dormê qonağê çêneke de fetelino. Niadano ke verê qonaği de ju kokım ronişteo. Sono lewê kokımi. Selam dano cı. Vano:

"Apo wayirê na qonaği kamo?".

Kokım vano:

"Qonağê çêna pasayio. Ça pers kena?".

- "Ma" vano, "Apo reyê cıra vaze, ez ki gure fetelin, ma pia bıgurime".

Çıtur ke hêni vano, ap dota heredino. Vano:

"Khırro boyıno qefçıl, uza ra raurze so! Tu kama ke qonağê xatune de gurina. Kar çino ke ez bıgurine. Koti ra ke ama, uza ra so!".

Tavi kokım ke hêni çikeno, Sayusuni ra qesey keno, vengê dine çêna pasay heşina pê. Vana:

"Apo o çı haylemeo? Tu 've kamiyo nanê hurê".

Ap vano:

"Ju khırro kutıko! Amo vano, ezi ki bon xızmakarê çêna pasay".

Çêna pasay vana:

"Apo, i mordemi mırê bırusne cor, bêro ez tey qeseykerine".

Tavi Sayusun terkneno sono cor; lewê çêna pasay. Çêna pasay qayıtê benzê betê ney kena. Niadana ke benzê ney şiyo'ro benzê Sayusuni. Vana:

"Wiyy Sayusun nu tiya!"

Vırare fina pa. Vano:

"Hala hala, nê wua m' wua m' tenê bota vınde, tı qeda belawa! Tı mıra çı wazena? Çı Sayusun-Mayusuno?! Ez Sayusun niyu. Ne mı Sayusun diyo, ne mı name heşiyu pê. Mı xatırê Haqi sane. Tu mıra sa vana?".

A oncia vana:

"Nê tu Sayusuna, xo mıra inkar kena. Ha torê hirê zerni. Ninê bızê bere i sarê xo wes ke bê".

Tavi Sayusun postê miye onto qafıka xo ke vazê, 'khırro'. Mılet ki hên zoneno ke Sayusun khırro. Sayusun hirê zernunê xo cêno, yeno lewê kokımi. Vano:

"Apo?".

Ap vano:

"Çıko?".

Vano:

"Apo hala reyê bê lewê mı, Xatune cor hirê çiyê dê mı, ala bê ez nas nêkon, reyê qayıtê nine ve. Ni çıkê?".

Ap yeno, qayıtê cı beno ke, zernê! Kokım cıra vano:

"Ero ap qeda bıjero, ine bıde mı, torê çı ke wazena, ey anu".

Sayusun vano:

"Apo ni ke çıkê, nine bızê, mırê hirê azunê rındu biya".

Ap vano:

"Ma tu hirê azu se kena?".

Vano:

"Ben baxçe de dan we. Çêna pasay ez ke guretune kar, rozê mırê lazım benê. Ez hêni hêşunê pê ke, vanê, i hurdi çênunê pasayê ke dêvi remnay vi, pasa i çênunê xorê newede veyve keno. Eke raştiya, xorê ez ki şêri, rınd pizê xo mırd kerine, do dıma yen".

Kokım vano:

"Khırro, ya raştiya, veyve esto. İ çi-mi bıde mı, ezo son torê azunê rındu ra hirê tenu bırnen an".

Tavi, kokım azu ano. Sayusun ine beno baxçe de nano ro. O sodır ki sono veyve. Rae ra kıncunê xuyê khanu vezeno, newu cêno pıra, sarê xora ki postê miye vezeno. Hirê muyu ki vezeno, dı muyu keno ju muye ra. Hirê ostoru ra ju yeno. Sayusun niseno cı, sono hurendia veyvey. Niadano ke hao veyve de cirte kay kenê. Sono lewê cirtcu, selam dano cı, vano:

"Bıraenê, ez ki sıma de cirte kay kerine?".

Cıra vanê:

"Tu hona domona. Tu çı bese kena cirte kay kerê, caê to şikino".

- "Ê" vano, "xêr! can canê mıno, thowa canê sıma zon dano, çıko?".

-"Ma" vanê, "hêniyo, bê kay ke".

Kay keno. Zamaunê pasay ra juy keno xo çım ra, cirte erzeno boji; sıkneno, ostor ra demdino. Ey cênê benê. Axıri tenê maneno, zamaê bini ki ano dorağe cirte erzeno, kuno qorê dey ra, yê dey ki qorê dey sıkneno.

Cêreno ra yeno baxçê çêna pasayia qıze. Ostori baxçe de fino kay. Ap vêneno, vozeno yeno. Vano:

"La-lao tu kamciya o baxçe mılamet kerd, vejiye tever!".

Sayusun dota yeno, azê ke baxçe de dardê we, i azu api sero sıkneno. Vano:

"Xılemalê apo, mıra zernu cêna, hirê azu ana, pê mı qan kena!"

Dê bê ke ap çı werdo. Dıma ostor fino kay, rameno çımu vera kuno düri.

Düri ke kuno, kıncunê xuyê khanu cêno pıra, oncia postê miye onceno qafıka xo, yeno qonağê çêna pasay. Verê qonaği de rastê kokımi beno. Apo kokım vano:

"Khırro çiyê boyın, tı şiya veyve, ez ki ita çı heşirên de vine!.

Khırr vano:

"Nê apo se vi?".

Ap vano:

"..... Tu serva vêrê xo şiya veyve. Reyê ki vana, 'apo se vi?' Mı i azê ke torê ardi vi, tu cao de rınd de nêdardê we, mordemê ame, eve ostorê xo kot baxçe, baxçe kerd mılamet. A, mı ki vake, la-lao tu kama? Baxçe ra vejiye! Azê tu mı sero sıkıti, terkna şi, tu ki olvoza ne?".

Sayusun vano:

"Ma apo ez se keri! Mı ki xorê şine pizê xo kerd mırd. Xêylê waxt vi, mı nonê veyvey nêwerd vi".

Çêna pasay niadana ke oncia haylemeo. Vana:

"Apo i xorti ra vaze bêro cor".

Sayusun sono cor. Çêna pasay vana:

"Mı rınd gos de! Piyê mıra, mı xevere gurete. Meste bêro yeno, mıra vano, 'bızevejiye'. Ez zonon ke tu Sayusuna, bê inat meke, xo eskera ke, ez tode bızevejine".

Sayusun vano:

"Nê, ez Sayusun niyu. Sayusun ki nas nêkon".

Çêneke vana:

"Nêê nê, tu Sayusuna. Se kerine, de xorê so!"

Maneno. Badona piyê çêneke ve mua çêneke kunê zere. Mae çêna xo oncena çengê boni. Vana:

"Erê dikê! Waê tu reşti muradê xo, tı menda. Zerria to keşi de esta çina? Xorê tu bıdime mêrde".

Çêneke vana:

"Nê, zerria mı keşi de çina".

Mua xo yena, Pasay ra vana. Pasa ğeal keno. Vano:

"Cênik! Bınê bandıra mıde çıqa ke ca esto, uzau ra çıqa ki xorti estê bêrê. Dı roji ra têpia verê qonağê çêna mıra şêrê. Çêna mı tey niado. Kamci ke zerri kerde, cam ra soe dey sano. Vad vo ke, ezi ki çêna xo dey dine. Na çımê weşiye de murodê çêna xo bivine".

Delalci delal dano pıro. Xevera Pasay sona her çenge. Êê, çêna pasayia. Pêro ki zerri kenê. Awo ke ju manga xuya, beno roseno. Çutê kıncunê rındu cêno. Awo ke dı miyê xo estê, roseno. Awo ke dêndaro, reyna dên keno, kıncu cêno. Têde vanê, çêna pasayia, qolay niya. Reyê ke mara kam de ke zewejiye, o xeleşino. Na çêna pasayia, dên çıko? Xortu ra dewletın, feqır, êndi kam ke esto sonê xorê qatê kıncu cênê. Yenê a roze verê qonağê çêna pasay de kunê têdust. Ju be ju têdıma verê pencerey ra vêrenê ra. Ap, Khırri ra vano:

"Ero mı hên doz kerd vi ke çımê çêna pasay mıde bi. En peyniye de ezi ki verê cami ra yen son. Belkia mıde mêrdê kena".

Ap ke Sayusuni ra nia vano, Sayusun vano:

"Nê apo apo tu ke verê cami ra vêrena ra, ma ez ki vêron ra".

Ap vano:

"Khırro de boyın eke hêniyo mı dıma bê, mı ver mekuye".

Mılet pêro yenê verê cami ra sonê. Çêneke soe erzena, sanena Khırri. Xorti pêro sas benê. Pasa ki sas beno. Vano:

"Çêna mı eve xeletiye soe este xorti. Pêro reyna bêrê verê cam ra şêrê".

Tavi ju ve ju reyna verê cami ra yenê sonê. Dıma Ap oncia yeno, nara heredino Sayusuni ra. Vano:

"Khırro de boyın, hot gami mı dıma bê. Soe estê ke mı sano, tu mı dıme viya, gıne tu".

Reyna pêro yenê sonê. Çêneke oncia soe erzena sanena Sayusuni. Pêro oncia sas benê. Pasa ki sas beno. Vad kerdo, oncia ki zere dest nêdano ke çêna xo ju khırri do, zamaê xo ki khırr vo. Heredino, vano:

"Reynia bêrê şêrê".

Pêro-pia reyna yenê sonê. Çêneke ke soe reyna sanena khırri, êndi teseliya pi kuno. Vano, dêmake zerria xo ney dera. Vadê xo ser, çêna xo dano khırri. Dano khırri hama, çêna xora ki heredino. Vano:

"Tu sene qula? Awo ke dêndar vi, awo ke ju manga xo biye, awo ke dı miy çêver de vi, pêro şi xorê qatê kınci guret amey. Qe ke nê, nine ra juy bıguretêne; ez honde nêqariyêne, nêdezêne. Tı şiya wertê nine ra khırr guret. De eke hêniyo sıma layeqê na qonağê mı niyê. Qonağ ra vejiye, nara têpia na bonê xıravey de ronise, belkia aqıl yeno sarê tu.

Khırr ve Çêna Pasay ra xorê qatê cılu anê kenê zere. Beno son de tenê ke sewe sona, çêneke khırri ra vana:

"De êndi tu ke Sayusuna ki, mı tu gureta, Sayusun niya ki, mı tu gureta. Bê mı merax de meverde, tu Sayusuna. Mı xatırê Haqi sane!".

Çêneke ke hên vana, tavi tesela Khırri kuna. Postê miye sarê xora dano we, vano:

"Erê meterse, ez Sayusunu".

Êndi xorê piya kunê gerdege. Piya resenê murodê xo.Des, des u phonc roji vêrena ra Pasa beno nêwes. Veyndano zonaoğu. Zonaoğu ra vanê, 'dermanê nêweşiya Pasay çıko?'. Cırê derman nêvinenê. Her caê Pasay zerê khul u rêm de mendo. Cırê anê kıtav de niadanê. O sıre de taxmınki Kıtavê İncili beno. İncili anê nanê ro. İncile de hêni oseno ke, sıtê şêre ve postê khudiyê şêre biyarê ke, pasa rınd vo. Zovi derman çino. Vanê, kam sono şêri kiseno, kam sono sıtê şêre ano, kam sono postê khudiyê şêre ano? Kam keno, kam nêkeno, nia pers kenê. Vanê, hurdi zamaê pasay dêvi kısti, hermetê xo xelasnay gureti ardi, ine ra qeyr kes bese nêkeno! Xevere danê zamaunê pasay.

Zamaê pasay yenê. Vanê:

"Ma bese nêkeme".

Pasa vano:

"Ya sonê mırê dermanê mı anê, eke nêanê ki sarê sıma dan pıro".

Zamay tersu ver terknenê sonê. Zof sonê, tof sonê, xorê caê mığare vinenê, vanê:

"İta xorê maneme. Hata ke merdime. Eke peyser racerime şime, namê ma xerepino. Hem ki Pasa qafıkunê ma dano pıro. İta de hata merdene vındeme".

Adır kenê we, ver de vındenê. Vanê:

"Ma koti ra, sıtê şêre ardene, postê khudiyê şêre ardene koti ra. Xorê ita vındeme".

Tavi Çêna Pasayia qıze ki hêşina pê ke, piyê xo nêweso. Cırê derman ki sıtê şêre ve postê khudiyê şêre rao. Sayusun ra vana:

"Piyê mı nêweso. Nêweşiya xorê derman ki sıtê şêre ve postê khudiyê şêre rao. Tora qeyr kes bese nêkeno derman biyaro. Çıqa ke piyê mı ma kerdime na qulık, oncia ki piyê mıno. Hem ki tu xo eskera nêkena. Qeweta piyê mı çina, bê so nêweşiya piyê mırê derman biya".

Tavi Sayusun qewul keno. Vano:

"De eke hêniyo, so lewê piyê xo, ostorê to do, bızê biya, ez şerine".

Çêna Pasay sona çê piyê xo. Vana:

"Bao! Zamaê tuyo qız ki vano, ez son cırê derman an".

Pasa huyuno. Vano:

"O Khırr çı besekeno sıtê şêre ve postê khudiyê şêre mırê biyaro".

Xorê tenena huyuno. Vano:

"De hêniyo ostoro de kokım dey de, o ki şero".

Ostoro de kokım cênê anê danê çêna pasay. A ki cêna Sayusun rê ana. Taê xorti heşinê pê ke, Khırr ki sono. Vanê:

"Berê ma rae ra vıreniya ney kume, ney bıkısime, çêna pasay belka made zewejina".

Sonê raa Sayusuni sero xo danê we, vındenê. Tavi Sayusun ki eve i ostorê kokımi vejino 'ra rae. Taê ca sono, çıtur yeno verê ju gavani, ni vejinê werte, yenê ke Sayusuni bıkisê. Sayusun ostor ra xo erzeno cêr, pasqule kuno ostori ra, ostor tırr ra dêmdino dine ser, bın de manenê. Tayine ki eve kemeru kiseno. Uza ra dıme muyunê ostoru vezeno. Muya Tayqemere keno hurdi muyu ra, Tayqemer yeno.

Sayusun vano:

"Hal mezal nia nia. Sıtê şêre 've postê khudiyê şêre dermanê pasayiyê".

Tayqemer vano:

"De hayde şime. Karê ma zoro. Oncia ke Haq pilo, comerdo".

Kunê 'ra rae sonê. Sonê, caê de hiniyê raste cı beno. Tayqemer vano:

"Sayusun, Şêri badena pêro yenê na hini ser. Pêro têdıma ğue sımenê, sonê. Tu tenê hini ra düri çole bıkıne, xo wedare; xo cı memısne. Eke tu diya, tora parçıkê nêverdanê, parçe u purçe kenê.

En peyniye de Şêra juye yena, teli şiyo lınge ra, lınge gureto xo ver, eve rêmi mosa. Tu xo rınd wedare, pêro Şêri ke amey şiye, ine dıme ki a Şêra. Mua Şêruna ke khudiyê xo ki estê, a ke amê ğua xo werde, biye rast, a lınga xuya rêmıne veznena ra. A eke a lınga xo veznê ra, tı vaze 'ya Xızır!' tırkemani ita ra cı sane. Tu ke tırkeman çıtur sana cı, vırende canê xo zof dezeno, yena ra xo. Vana: 'Wuyy na dısmenê mı kam vi! Reyê mı bıdiyêne, xusur-pusur ra mı bıwerdêne'. Nêvo nêvo tu bıvejiyê. Badena gon u rêm ke lınge ra şi, canê xo beno ret, lınga xo êndi nêdezena. Narae ki vana: 'Wuyy Haqo! No kam vi, na xêr mırê kerd. Nıka bıdiyêne Heqi ra negar vo eke bıdiyêne, ey murodê mı kerd, ez na ızrav ra xelesnune, vad vo ke Heq saidê mıno ke, mı ki, -murodê dey ke çıko-, biyardêne hurendi. Tu ki o sıre vejiye. Vaze, hal mezal niaro.

Tavi Sayusun çole kıneno, tırkemanê xo ki cêno, xo dano we vındeno. Niadano ke Şêri amey. Xo rınd dano we. Ju ve ju ğue sımenê sonê. En peyniye de Şêra wayira khudiye lengena yena. Ğua xo sımena, cêrena ra. Lınga xo ke veznena ra, Sayusun vano: "Ya Xızır!" cao ke gureto we, uza de saneno cı. Canê Şêre zon dano, yena ra xo, vana:

"Wuyy no kam vi, no dısmenê mı kam vi, reyê mı bıdiyêne, xusur-pusur ra bıwerdêne".

Tenê maneno, narae ki vana:

"Haqo no kam vi murodê mı kerd, canê mı kerd ret, ez na derd ra xelesnune. Vad vo ke ez ki murodê dey biyari hurendi".

Tavi o sıre Sayusun vejino. Vano:

"Ez vine, murodê to mı ardi hurendi".

Şêre ki vana:

"Mı vad kerd, de murodê tu ke çıko vaze, ez biyari hurendi".

Sayusun vano:

"Tenê sıtê tu, tenê na gon-rêmê tu, ju ki postê khudiyê tu murodê mı ano hurendi".

Şêre vana:

"Sıtê mı, gon-rêmê mı rınd, hama postê khudiyê mı murodo de gırano. Ma, mı reyê vad kerd. Se bıkeri? De bê sıtê mı, gon-rêmê lınga mı bızê. Khudiyê mı ki haê uza derê, cıra juyê bızê, bêre peyê hot kou de bıkıse, post bızê bêre. Eke vengê khudiyê mı ame gosunê mı, yen tu fitil ve fitil wen. Hên bıke ke vengê khudiyê mı, mı mêro".

Sayusun yeno, tenê sıt, tenê ki gon-rêmê lınge cêno, sono khudiyu ra juy ki cêno, sono peyê hot kou de dest keno bınê gula khudi kiseno, post vezeno, kunê rae. Kunê ke rae Tayqemer vano:

"Sayusun, hurdi zamaê pasay haê filan mığara de adır kerdo we, ver de vınetaiyê. Hayde şime. Ma ke kotime verê mığarey tu vaze, sıtê şêre roson, sıtê şêre roson. İ tora vanê: 'İ sıti bıde ma, mara çı wazena bıwaze'. Tu ki vaze: 'Ez sıt dan sıma, hama eve pere nêroson. Şartê mı esto, eke anê hurendi, dan sıma.' İne ke vake: 'Şartê tu çıko?' Tı ki vaze: 'Şartê mı na nalê ostorê xo adır de ken sur, nan qınestunê sımaro. Eke na deze oncenê, dan sıma'.Badena Sayusun yeno verê mığarey. Zamaê pasay pers kenê, vanê:

"Bıra tu ita çı fetelina?"

Vano:

"Ez hekimune".

Eke vano 'ez hekimune', vanê:

"Tode sıtê şêre esto?"

Vano:

"Ya".

Vanê:

"Sıtê şêre ma de, mara çı wazena, bıwaze".

O ki vano:

"Şartê de mı esto".

Zamay ki vanê:

"Bıra şartê tu çıko?"

Sayusun vano, 'hal mezal nao'. İ ki qewul kenê. Xo xode vanê, 'uyo ke mıreme qewul keme'.

Sayusun nalê de ostorê xo vezeno, adır de keno sur, .... nano ro qınestunê zamaunê pasay. Uza ra dıme, hurendia şıtê şêre ver, gon-rêmê lınga şêre dano cı. Ni hên zonenê ke sıto. Thowa sıtê şêre diyo, çıko?

Cêrenê ra terknenê yenê qonağê pasay. Pasay re vanê:

"Ma honde feteliayme khudiyê şêre cae nêdi. Ama torê sıtê şêre ard".

Ni gon-rêmi cıra cênê, anê kenê khulunê pasay ra. Nêbeno wes, her ke şi peyser sono. Tavi kıtav anê nanê ro ke, nu sıtê şêre niyo. Gon-rêmê şêriyo. Pasa veyn dano zamaunê xo, vano:

"Bêrê, reyna şêrê mırê sıtê şêre ve postê khudiyê şêre biyarê. Eke nêard, na rae sarê sıma dan pıro".

Ni vejinê ke şêrê. Çêna pasayia qıze kuna zere. Vana:

"Bao mêrdê mı tore sıtê ve postê khudiyê şêre nao ard".

No oncia pê huyino. Vano:

"Zamaunê mınê wesu mırê ard, zamaê mıno khırr mend".

Zonoği vanê:

"Pasaê mı biyarime kıtav ronime. Belka ki sıtê şêre ve postê khudiyê şêre raê".

Kıtav anê nanê ro ke, raşt ki raştiya. Cênê kenê khulunê pasay ra. Pasa beno wes. Zamaê pasay ki reyna xeleşinê.Zomonê ra têpia o ordiyo ke ravêr amey vi ke suka pasay bıjero, o ordi oncia biyo sılxet, reyna amo suka pasay ser. Xevere rusnenê Pasay rê:

"Sımarê xeleşiye çina, suke ma dê".

Pasa nae qewul nêkeno. Vano:

"Ma erzeme xover, dame pêro".

Tey danê pêro. Roza juyine, roza dıyine xeyle mılet cıra mıreno. Ordiyê zorbazu jêde zor keno. Çêna Pasay cêrena ver, cêrena ser. Sayusuni ra vana:

"Bê so tu ki pêrode, tu ke nêşêre piyê mı kisenê!".

Sayusun tavat nêkeno, urzeno ra sono pêrodayis. Roza juyine ordi keno xo ver suke ra keno tever. Pasa sas beno. Vano:

"No xort kamo, reyê rınd tey niaderê!".

Beno sonde kes rae nêbeno i xorti ser. Roza dıyine oncia ordi de dano pêro, boji ra beno dırvetın. Pasa vano:

"Dırveta dey pê pêskıra mı gıredê, ma reyê doz kerime no kamo".

Pê pêskıra pasay dırveta Sayusuni gıredanê. Beno son, pêro sonê çê. Pasa ve Lelê xora çê be çê fetelinê. Fetelinê ke, xorto ke dırvetıno, dırveta xo pê peskıra pasay gıredayia, doz kerê. Her ca fetelinê, caê ki doz nêkenê. Verê qulıkê çêna pasayia qıze ra ke vêrenê ra, Lele vano:

"Pasaê mı, na cam ra reyê niadine, Khırr se keno".

Cam ra niadano ke pêskıra pasay bojiyê Khırri ra gıredayia. Vano:

"Pasaê mı, o xort zamaê tuyo Khırro. Nawa pêskıra tu bojiya Khırri ra gıredayia".

Pasa vano:

"Nêê pêskıre pêskıra mı niya. O xort ki Khırr niyo".

Lele ke se keno, pasa vano, 'nê'. Vejinê yenê. Roza hireyine Sayusun verva eskerê zorbazu de kuno ra ser. Tayine heşir cêno. Cıra vano:

"Mı sımarê nêvake reyna mê'rê na hetu ser?".

Her juy caê ra sıngır keno, rusneno. Pasa Lelê xora vano:

"Lewê dey ra caê meso, bızê biya sarayia mı".

Pêrodayis qedino. Lele Sayusuni ra vano:

"Pasa vano ke yamu yamu bêro qonağê mı".

Sayusun sono qonağ; huzurê Pasay. Pasa vano:

"Namê tu çıko, tu kama"?

Sayusun vano:

"Pasaê mı, ez ke namê xo vajine ki tu ima nêbena, kes ki ima nêbeno".

Pasa vano:

"Nêê namê tu çıko?".

Sayusun ki vano:

"Namê mı Sayusuno".

Pasa ima nêbeno. Veyn dano dı zamaunê xo ve dı çênunê xo, yenê. Vano:

"Sıma vake: Sayusun merdo. No xort ki vano: ez Sayusunune".

Zamay vanê:

"Pasaê mı, nêê, Sayusun merd, no zur keno".

Sayusun vano:

"Pasaê mı, ez ke zur kon, eke hêniyo na mılet tever vejiyo, zamaê tu tumonunê xo xora bıkerê, qınestê dine ra nisangê mı esto. Eke çino, ez xora zur kon".

Ni tumonu xora nêkenê. Pasa heredino pıro. Axıri tumonu xora kenê. Raşt ki nisangê Sayusuni qınestunê hurdi zamau rao. Pasa tenê ğeyalino. Vano:

"Serva zurunê sıma mı çêna xuya qıze rê honde heşirên kerde".

Heredino, vano:

"Nine berê. Sarê zamaunê mı pırodê, hurdi çênunê mı ki b'erzê zından".

Sayusun ra ki vano:

"Haq tora raji bo. Tu na suka mı nao dı reyê beno xelesnena. Êndi ez kokımune. Na qomi rê tu pasayên bıke. Honde mılet bınê bandıra tode bo. Hem ki nıka zof binu sa ke, tu zamaê mına".

Tavi Sayusun qewul nêkeno. Vano:

"Pasaê mı, piyê mı ki jê tu pasao. Hao çon serriyo mı nêdiyo. Weso, merdo? Reyê şeri, piyê xo bivini. Eke oncia çımê mı nêbırna, peyser yon lewê tu".Tavi Pasa qewul keno. Sayusun sono çê, hirê muyu vezeno keno jumini ra, hirê ostori yenê. Eve xo niseno ro Tayqemeri, cêniye ki nisena ro ostorê juyi, ostorê bini ki bar kenê, vejinê 'ra rae sonê. Çıtur ke kunê nejdiyê suka piyê xo, mılet niadano ke Sayusun yeno. Vozenê sonê xevere danê pi. Vanê:

"Mijdana ma bıde Pasa, lazê tu Sayusun hao yeno".

Piyê Sayusuni ki biyo korr. Vano:

"Bêro lewê mı, veng pêheşine, mijdana sıma dan sıma".

Rae ra Tayqemer Sayusuni ra vano:

"Piyê tu çımu ra biyo korr. Mı sera bê war, bınê lınga mına raste ra wele bızê pêskıra xo ke, tu ke şiya lewê piyê xo, a pêskıre verê piyê xode rake, wele ser ağme ke. Vaze: 'bao ezune, Sayusun'ne amune'. Piyê tu, vengê tora tu nas keno, dest keno hard ra, keno riyê xora, sıkır keno. Destê piyê tu beno a wele ra, çımê xo benê ra. Hem ki beno cênc".

Tavi Sayusun yeno war. Wele bınê lınga raste ra cêno, keno pêskıre. Cêno sono qonağê piyê xo. Sono lewê piyê xo. Pêskıre keno rast, wele sero keno ağme. Vano:

"Bao ezune. Ez Sayusun'ne amune".

Pi ke çıtur veng hesneno, vano:

"Haqo 'be tu sıkır"!

Hirê rey dest keno 'ra wela ke pêskıre seroya, keno riyê xora. Çımi benê wes. Beno xorto vıren. Sayusun vano:

"Bao torê se vi? Ça nia biya? Çımu ra biya şefil, mua mı kuya"?

Pasa vano:

"Cigera mı, tı ke şiya nêama, ez tu dıma bervune, bervune bine korr. Bine korr, mua tu ki şiye zovi mêrde. Ez caverdune. Çinebiyena tu ez ardune na hal. Nae rê sıkır bo, oncia reştime jumini".

Sayusun vano:

"Bao, tu çı ceza dê mua mı"?

Pasa vano:

"Ez derdê tode, derdê xode vine. Thowa ceza-meza mı nêdê. Ez ke her roz ae ra tike cıra keri, oncia zerrê mı wes nêbeno. Ma, tu nawa ama, eve destunê xo ceza cıde".

Sayusun vano:

"Bao a mua mına, ez ewladê daune, besenêkon. Tu eve destê xo ceza cıde".

Pi vano:

"Eke hêniyo hirê ostoru biyarê, hot roji juy rê çi cıdê, ğue cımedê. Juy rê ğue cıdê, çi cımedê. Juy rê ki sole cıdê, ğue cımedê".Anê, pasa ke se vano, hên kenê. Hot roji ra têpia, sonê cênike anê. Ostoru ra gıredanê. Ostoro ke çi do cı, ğue cı nêda, dey ra düri ğue nanê ro. Ostoro ke ğue da cı, çi cı nêdo, dey ra düri çi nanê ro. Ostoro ke sole da cı, ğue cınêda, dey ra düri ki ğue nanê ro. Ostoru çıtur ke verdanê ra, her ju çiyê ser vozeno, cênike kenê hirê parçey. Uzara dıme resenê mırodê xo, vejinê selamete.Vatoğ: Çê Aliyê Seydaliye ra A. Karakılınç

Ca: Dewa Hengırvani


 http://zazaedebiyati.tr.gg/Ana-Sayfa.htm

-------

http://zazaedebiyati.tr.gg/sayfa_16.htm

-------

http://zazaedebiyati.tr.gg/sayfa_18.htm

Bugün 23565 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=